Missió, visió i valors

instagram     twitter   

 

Innovació educativa

 

Millorar la formació integral dels alumnes en un món constantment canviant.

Projectes singulars

 

7 ciències, Dona’m veu, TIC a l’aTAC, Olesa...

 

Llengües estrangeres

  

Garantim l’èxit en una societat plurilingüe creixent.

 

Convivència

 

Per l'Escola Povill la convivència és un valor essencial.

LA MISSIÓ (La nostra raó de ser)

"L'Escola Povill basa la seva raó de ser en la formació integral dels alumnes a partir dels valors humans de la família. L’objectiu final és preparar-los al màxim possible per als reptes futurs, així com per ser ciutadans actius per a un món millor".

L'Escola Povill, present al municipi d'Olesa des de 1934, és un centre laic, de tradició familiar que pretén promoure entre tots els membres de la seva comunitat educativa un sentiment de gran família.

Una família on l'estimació, el respecte, la comunicació, la relació propera i la valoració cap a qualsevol membre, guien la seva raó de ser. I on aquesta raó, ajuda a créixer humanament a tots aquells que en formem part.

L'Escola Povill compta amb docents preparats i exigents positivament, que volen regalar sempre el seu millor somriure i dedicació, tot fent gaudir els alumnes en l'aprenentatge i fent-los sentir els principals protagonistes.

Un centre on l'objectiu comú és l'educació i la formació integral dels alumnes, en les seves dimensions emocional, social, intel·lectual i física. Preparant-los, amb un treball constant i ple de confiança per tal que tots arribin a ser persones competents, a través d'ensenyaments basats en la innovació i les bones pràctiques pedagògiques.


LA VISIÓ 
(Com volem ser coneguts)

En els alumnes:

 • Una escola que vetlla pel benestar i la felicitat dels alumnes.
 • Ajuda els alumnes en el seu desenvolupament emocional, autoestima i en els valors que els ajuden en la seva socialització. 
 • Promou i estimula el seu esperit crític i la seva capacitat per a resoldre situacions de la realitat amb una actitud positiva.
 • Desenvolupa al màxim les capacitats i competències de cada alumne en cadascuna de les àrees que formen el currículum escolar, així com de les TIC.
 • Prepara els nois i noies per aprendre de manera autònoma, potenciant la seva capacitat d'aprendre a aprendre.
 • Motiva els alumnes per a un respecte cap al Medi ambient i cap a una cultura de la pau entre persones i pobles.


A l'escola:

 • L’Escola Povill cerca el més alt grau d'excel·lència i qualitat educatives, reconeguts per organismes oficials.
 • Inclou dins el procés d'ensenyament-aprenentatge metodologies innovadores com ara: el desenvolupament de les intel·ligències múltiples dels alumnes, el treball cooperatiu a l'aula, l'observació i experimentació i els principis bàsics de la neurociència.
 • Promou l’ús de l’anglès en molts àmbits, activitats, projectes i matèries per tal de normalitzar la seva comprensió i expressió en els alumnes.
 • Inclou el treball per projectes interdisciplinaris com a una eina més per a potenciar l’aprenentatge significatiu.
 • Tracta la diversitat en tots els contextos de treball i seguiment personal de cada alumne fins a la finalització dels seus estudis al centre, posseïnt les màximes expectatives envers els alumnes
 • Disposa d'un equip humà implicat en la missió i visió de l'escola, amb un tarannà creatiu, innvovador i en formació permanent.
 • Disposa d'uns espais nets, ordenats, rics en estímuls i motivadors.
 • Potencia sempre la comunicació entre tota la comunitat educativa, així com la seva participació, cooperació i compromís.
 • Gaudeix d'una organització interna democràtica i participativa, amb una forma de gestió eficaç, recolzada en eines segures i un sistema de millora continuada.
 • Està inserida en la realitat, cultura, esports, costums i tradicions d'Olesa i Catalunya.

 
ELS VALORS QUE ENS DEFINEIXEN

 • El respecte a tot membre de la comunitat educativa i a la diversitat entre persones.
 • La pau i el compromís actiu en la no-violència de cap tipus.
 • La Comunicaciói diàleg entre famílies, alumnes i personal docent.
 • La honestedat i la transparència.
 • Els valors en el treball com: L'esforç, exigència, pulcritud i responsabilitat.
 • L'acompanyament i interès en l'evolució dels nostres alumnes.
 • En general,  tots aquells valors que contribueixin a una societat i un món millor, que cerqui el bé comú, més humana i sensible..

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents.

El desembre de 2018, Escola Povill s'incorpora a la xarxa d'escoles de Creixen Educació.

VÍDEO: Creixen | Sumant futur des de l'educació