Equip psico-socio-pedagògic

Des de l’equip psico-socio-pedagògic de l’escola vetllem pel desenvolupament integral del nostre alumnat. Donem atenció a les necessitats acadèmiques, psicològiques, emocionals i  socials que presenten els nostres alumnes per tal d’afavorir  el seu bon desenvolupament i contribuir així, al seu benestar, al de les seves famílies, i en definitiva, al benestar de tota la comunitat educativa. 

OBJECTIUS DE L’EQUIP PSP

 • Vetllar pel benestar integral de l’alumnat (nivell  pedagògic,  personal,  social, emocional i familiar):
  • Promoure el correcte desenvolupament dels nostres alumnes.
  • Acompanyar a les famílies en l’educació dels seus fills.
  • Recolzar i assessorar al professorat en l’atenció a l’alumnat i les famílies.
  • Coordinar i garantir les mesures d’atenció a la diversitat a l’alumnat de l’escola.
  • Actuar preventivament davant les dificultats que puguin aparèixer.
  • Coordinar tots els agents implicats en l’atenció al nostre alumnat.


* Si alguna família requereix la intervenció de l’equip, caldrà comunicar-ho al tutor/a.

Funcions Psicòloga

 • Realització de les sessions d’educació emocional en els cursos d’ educació infantil.
 • Orientar al professorat i desenvolupar activitats amb els alumnes de primària, per treballar l’educació emocional i contribuir a la millora de les relacions grupals.  Observació directa a les aules i detecció de necessitats.
 • Atenció directa a l’alumnat individualment o en petit grup.
 • Valoració i  avaluació dels alumnes que ho requereixin  i i seguiment de la seva evolució.
 • Derivació, si és convenient, als serveis externs oportuns (EAP, CDIAP, CSMIJ, equinoterapia, psicòlegs externs, etc.) i coordinació amb aquests.
 • Orientació, assessorament i acompanyament a les famílies.
 • Coordinació i orientació al professorat del centre.
 • Preparació de materials de prevenció i millora.
 • Realització d’informes psicopedagògics, pautes adaptades i protocols d’intervenció.


Funcions Psicopedagoga

 • Disseny i implementació del Projecte de Convivència i Cohesió a secundària.
 • Informació, gestió i tramitació de les Beques dels Alumnes amb NEE de l’etapa de la ESO i de 6è de primària.
 • Sessions individualitzades d’aprenentatge social i emocional amb els alumnes d’ESO i amb 6è de primària.
 • Observació directa a les aules i detecció de necessitats.
 • Atenció directa a l’alumnat individualment o en petit grup.
 • Valoració i  avaluació dels alumnes que ho requereixin  i i seguiment de la seva evolució.
 • Derivació, si és convenient, als serveis externs oportuns (EAP, CSMIJ, equinoterapia, psicòlegs externs, etc.) i coordinació amb aquests.
 • Orientació i assessorament i acompanyament a les famílies.
 • Coordinació i orientació al professorat del centre.
 • Preparació de materials de prevenció i millora.
 • Disseny, coordinació i seguiment dels PI’s i adaptacions metodològiques en l’etapa de secundària i 6è de primària.
 • Realització d’informes psicopedagògics, pautes adaptades i protocols d’intervenció.


Funcions Mestra d’Educació Especial

 • Creació de material pedagògic i didàctic per dur a terme sessions individuals i grupals a les etapes d’educació infantil i primària.
 • Programació i implamentació de les sessions d’engresCA’T a l’etapa de primària per treballar de manera inclusiva les dificultats en la  lectura, escriptura i raonament.
 • Informació, gestió i tramitació de les Beques dels Alumnes amb NEE de l’etapa d’infantil i primària..
 • Observació directa a les aules i detecció de necessitats.
 • Avaluacions inicials d’alumnes amb dificultats.
 • Derivació, si és convenient, als serveis externs oportuns (EAP, CDIAP, psicopedagogs externs, logopedes, etc.) i coordinació amb aquests.
 • Organització i realització del reforç educatiu i les hores SEP.
 • Atenció pedagògica individual i en grups reduïts.
 • Orientació, assessorament i acompanyament a les famílies.
 • Coordinació i orientació al professorat del centre.
 • Elaboració i seguiment, juntament amb els tutors, dels Plans Individuals i les adaptacions metodològiques dels alumnes d’educació infantil i primària.
 • Taller d’estimulació del llenguatge i la parla amb grups reduïts en l’etapa d’educació infantil.
 • Realització d’informes psicopedagògics, pautes d’actuació i protocols d’intervenció a l’aula i a casa.

L'Escola Povill

L'estiu de 1932 Joan Povill i Adserà arribà a un tracte amb Josep Coromines, propietari d'una petita escola formada per una cinquantena d'alumnes, per adquirir el centre per 4000 pessetes. Joan Povill li va entregar 2000 pessetes en efectiu, que li va deixar la família de la seva muller i es va comprometre a pagar-li les dues mil restants durant els dos anys següents. Tot va començar així...